<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

21 d’abril 2008

 

Cartografia artesanal


Impresionants mapes en tres dimensions de les principals ciutats de la Xina. El que més crida l'atenció és que estan dibuixats! (Probablement les fotos de satèl·lit els hi queden una mica borroses a causa de la contaminació).
El detall és increible. El cel clar i les avingudes sense cotxes li donen un aire una mica fantasmagòric.
Altres ciutats: Changsha, Xiamen, Chengdu...

Tot això em recorda alguna cosa...
20 d’abril 2008

 

Llames!!!


Per celebrar el meu retorn a la vida bloguil, què millor que un d'aquells animals que desperten una simpatia immediata: la llama.

El primer document és un clàssic indiscutible: la cançó "Yo y mi llama" de Barrio Sésamo. En un vídeo surrealista, absolutament impossible de concebre en la televisió actual, una nena porta la seva llama a una clínica dental per a que li facin una neteja de boca. No s'escatima cap detall i la neteja es pot veure en tota la seva esplendor (sorollet infernal de l'instrumental odontològic inclòs). Si ja us fa respecte anar al dentista, no és un vídeo recomanable:
En segon lloc, un dels gags més delirants de Monty Python:
Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado.... las liamas!!!01 d’abril 2008

 

Fricomania 2
Potser recordeu el PC-caixa-de-cava que vam presentar-vos el setembre de 2006. Avui els nostres amics Gobo, Mico i Calamar ens presenten una nova i millorada versió.


A la part esquerra hi ha un interruptor per estalviar energia, LEDs de standby i power, el botó metàl·lic és per engegar i el vermell és el reset.
El quadret negre és la finestra del sensor infraroig pel comandament a distància.


Connexions: PS/2, port paral·lel, (el port sèrie l'usa el sensor infraroig), 4 ports USB, Xarxa ethernet, àudio, VGA, S-video, video compost.
El ventilador és molt silenciós perquè es regula segons la temperatura.
Característiques:

Placa base: ECS K7VTA3 V6.0
Processador: AMD Athlon XP 2000+ (1667MHz, 1.65V), undeclocking a 800MHz i undervolting a només 1.1V, consum màxim 10 Watts. Dissipador passiu.
Memòria RAM: 256MB DDR266
Targeta gràfica: Nvidia GeForce2 MX200 64MB, sortida TV
DVD: LG GDR-8162B (CD 52x DVD 16x)
Mides(cm): 34.5 x 23 x 12

No té disc dur, arrenca GeexBox des d'una memòria USB de 128MB. Reprodueix DVD, DivX, WMV, i gairebé tota la resta, en disc o per xarxa.