<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

30 de desembre 2006

 

Viva la fiesta!


Demà a la nit torna a tocar xerinola o sigui que ja ho sabeu, feu com els Pogues:


I am Francisco Vasquez Garcia
I am welcome to Almeria
We have sin gas and con leche
We have fiesta and feria
We have the song of the chochona
We have brandy and half corona
And Leonardo and his accordione
And Kalamari and macarroni

Come all you rambling boys of pleasure
And ladies of easy leisure
We must say Adiós! until we see
Almeria once again
...
19 de desembre 2006

 

Trobeu les diferènciesQuin clon de la Keira Knightley creieu que actua a Europa i quin als Estats Units?
Pel que sembla els il·luminats encarregats de màrqueting ianquis van considerar que per atreure el públic a les sales hi ha d'haver unes bones popes pel mig. També van creure que ajudarien uns llavis més molsudets i un ventre (més encara?) llis. Unes ombres empipadores a l'aixella? Cap problema, sant photoshop ens ajudarà.
Article revelador. Atenció futures estrelles femenines: si no teniu al menys una C de talla sostenil, no podreu ser portada a les revistes americanes!