<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

30 de gener 2008

 

Loris vs THX


Pujeu el volum dels altaveus per sentir tot el poder del Loris THX!Vist a Metafilter

I si encara no esteu impresionats, us presento la Turritopsis nutricula, la medusa immortal29 de gener 2008

 

No som resFoto de Taryn Simon, publicada a Wired


M'ha agradat molt aquesta foto que mostra un extrem d'un cable de comunicacions transatlàntic per on hi poden viatjar simultàniament 60 milions de converses simultànies. Apareix en una sèrie de Wired sobre llocs secrets, obra de Taryn Simon.23 de gener 2008

 

Thar she blows!Com a reacció a les suposades "expedicions científiques" del Japó a l'Antàrtida per "estudiar" les balenes, s'ha creat el joc Harpooned. Permet posar-se a la pell d'un vaixell d'"investigadors" armat d'un arsenal d'arpons explosius per "estudiar" el màxim de balenes possibles. Hi ha bonus en metàl·lic per "estudiar" diferents espècies, i un cop es transfereixen les captures al vaixell factoria, s'indiquen les hamburgueses i les llaunes de manjar de gat que ha generat la "investigació".Però compte! De tant en tant apareixeran empipadors activistes ecologistes que caldrà esquivar, perquè sinó ens poden costar calers en demandes!

No crec que agradi a la gent amb poc sentit de la ironia ni als amants de la carn de de balena, però la veritat és que el joc està molt ben presentat (bons gràfics, controls, etc.) i es força addictiu.

Per cert en una apasionant cadena de descobriments, la web del joc m'ha portat a saber que existeix un balena albina (Migaloo), i això m'ha portat a comprovar que la wikipedia té articles sobre Floquet de Neu en només 9 idiomes. Escandalós.07 de gener 2008

 

Bender Cerveser


El mateix autor del fantàstic "Star Wars Asciimation" (una animació en ASCII de la pel·lícula) ha acabat un nou projecte hiperflèntic: Un Bender de mida real, que parla i que fins i tot fa cervesa, com feia l'original a l'episodi "La ruta de todo mal/The Route of All Evil"A la xarxa es poden veure bastants Benders construïts per fans de Futurama, normalment amb un ordinador a dintre. Però aquest ja és el súmmum del friquisme.

Per exemple, per fer-lo parlar i dir frases cèlebres com "Besa mi brillante culo metálico", el tio no es talla i decideix muntar un miniordinador amb les peces d'una disquetera Commodore, usant el processador MOS 6502 de l'any 1975. Igual que el Bender original, és clar.
Pel que fa a la capacitat de fer cervesa, el cos cilíndric del robot s'adapta perfectament al dipòsit on es farà la fermentació. El millor és la ubicació de l'aixeta!
Podeu veure el procés de construcció a www.asciimation.co.nz 

Kaboom!


Finalment surt a la llum el que va passar realment amb aquell X-Wing amb motors de coet que ens volien fer creure que es va desintegrar sol: