<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

01 d’abril 2008

 

Fricomania 2
Potser recordeu el PC-caixa-de-cava que vam presentar-vos el setembre de 2006. Avui els nostres amics Gobo, Mico i Calamar ens presenten una nova i millorada versió.


A la part esquerra hi ha un interruptor per estalviar energia, LEDs de standby i power, el botó metàl·lic és per engegar i el vermell és el reset.
El quadret negre és la finestra del sensor infraroig pel comandament a distància.


Connexions: PS/2, port paral·lel, (el port sèrie l'usa el sensor infraroig), 4 ports USB, Xarxa ethernet, àudio, VGA, S-video, video compost.
El ventilador és molt silenciós perquè es regula segons la temperatura.
Característiques:

Placa base: ECS K7VTA3 V6.0
Processador: AMD Athlon XP 2000+ (1667MHz, 1.65V), undeclocking a 800MHz i undervolting a només 1.1V, consum màxim 10 Watts. Dissipador passiu.
Memòria RAM: 256MB DDR266
Targeta gràfica: Nvidia GeForce2 MX200 64MB, sortida TV
DVD: LG GDR-8162B (CD 52x DVD 16x)
Mides(cm): 34.5 x 23 x 12

No té disc dur, arrenca GeexBox des d'una memòria USB de 128MB. Reprodueix DVD, DivX, WMV, i gairebé tota la resta, en disc o per xarxa.Comentaris:
Sóc una hacker professional i m'ha agradat molt que els nostres amics miressin Monty Python. A més es nota qui té el poder, SQUID!!!!.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici