<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

20 d’abril 2008

 

Llames!!!


Per celebrar el meu retorn a la vida bloguil, què millor que un d'aquells animals que desperten una simpatia immediata: la llama.

El primer document és un clàssic indiscutible: la cançó "Yo y mi llama" de Barrio Sésamo. En un vídeo surrealista, absolutament impossible de concebre en la televisió actual, una nena porta la seva llama a una clínica dental per a que li facin una neteja de boca. No s'escatima cap detall i la neteja es pot veure en tota la seva esplendor (sorollet infernal de l'instrumental odontològic inclòs). Si ja us fa respecte anar al dentista, no és un vídeo recomanable:
En segon lloc, un dels gags més delirants de Monty Python:
Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado.... las liamas!!!