<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

21 de novembre 2008

 

Fotos


Als que us agradi la fotografia i/o la història no us podeu perdre l'impressionant fons fotogràfic de la revista LIFE, accessible en línia gràcies a Google: LIFE photo archiveÉs realment increïble, sembla que hi estigui representat qualsevol esdeveniment o personatge històric del segle XX (tot i que hi ha fotografies molt anteriors), però també amaga fotografies de personatges i llocs "anònims".


També hi ha algunes fotos més properes:
Perfecte per passar una bona estona perdent el temps.19 de novembre 2008

 

Llei i ordre


La policia pollastre no tolerarà cap pertorbació de l'ordre públic! S'actuarà amb diligència contra qualsevol tipus de baralla.Esteu avisats! 

LEGOlemming!


Blocker Lemming, destinat a controlar les masses fins a la mort per craniexplosió!
Vist a www.brothers-brick.com, un blog LEGOflèntic.


Podeu intentar evitar la inevitable mort de milions d'espècimens del gènere Lemmus directament des del navegador, gràcies a DHTML Lemmings, un remake fet en Javascript!03 de novembre 2008

 

No estem morts


... esperem el moment idoni per a tornar.


photofunia