<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

03 de juny 2008

 

10x combo bonus
El senyor Clive Thompson, en un article a Wired es pregunta:
"I mean, I've been gaming for 25 years. How many people -- or monsters, or entities, or robots, or whatever -- have I killed? If you add up all those gunfights, laser battles, BFG attacks, crazy Japanese RPG spellcasting deaths, throat-slittings from behind, starcraft pulverized by plasma missiles: Man, it's probably nearing a million or something [...]"


Pel que sembla els nous jocs (ell parla de Ninja Gaiden II, que deu ser molt famós, però com que un ja no està molt al dia no em sona de res) ja no fan desaparèixer els "enemics" que ens carreguem, sinó que manté acusadorament els seus cadàvers (o el que queda d'ells). Això potser obre la possibilitat a que algun jugador es faci algunes reflexions morals, quan després d'un nivell especialment mogudet, giri el cap i vegi la quantitat de viudes que ha generat.

Pel que fa a la xifra que proposa, la trobo bastant raonable, tot i que jo no he estat 25 anys jugant. Calculo que en dec portar uns 15. Això m'ha fet investigar una mica més i elaborar aquest innecessari estudi, basant-me en la llista de videojocs que teniu a l'esquerra:Crec que les categories queden bastant clares, però repassem-les ràpidament:

  • Sense morts: jocs on sense cap mena de dubte no cal matar/destruir/volatilitzar cap adversari. Per exemple Lakers vs. Celtics o Transport Tycoon

  • Naus / Avions / Tancs: TIE Fighters, MIGs o Panzers, però també onades de mininaus com a Xenon 2 o als manic shoters

  • Enemics tipus "arcade": Koopa Troopas, per entendre'ns

  • Soldats / Exèrcits: especialment jocs d'estratègia tipus Command & Conquer o Warcraft

  • Zombies / Fantasmes: des de Alone in the dark fins a la sèrie Doom (aquesta sola faria pujar uns quants milers el nombre total de morts)

  • Barbars / Orcs: els que ens carregaríem amb Rastan o qualsevol altre joc de rol

  • Alienígenes: éssers extraterrestres que venen a ficar-nos sondes i experimentar amb la nostra raça

  • Lemmings: que confessi aquell que no ha acumulat tots els lemmings en una pantalla només per apretar el botó de la explosió nuclear!