<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

23 de juny 2007

 

Bogeria arcade


Busqueu un videojoc tranquil, relaxant, que us ajudi a desconnectar d'una dura jornada de feina davant de l'ordinador? Proveu un manic shooter, també conegut com a bullet hell. Es tracta d'un subgènere dels populars "matamarcianus" portat a l'extrem, que es caracteritza per una aberrant densitat d'objectes en pantalla, bàsicament naus i projectils enemics, acompanyats de devastadors atacs especials, explosions i flaixos no justificats que fan que hi hagi un preocupant perill potencial de patir un atac d'epilèpsia.
Nosaltres n'hem provat tres (amb l'emulador de recreatives MAME):DoDonPachi
IE (Índex Epilèptic): 81%
Progear
IE: 74%