<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

23 de gener 2008

 

Thar she blows!Com a reacció a les suposades "expedicions científiques" del Japó a l'Antàrtida per "estudiar" les balenes, s'ha creat el joc Harpooned. Permet posar-se a la pell d'un vaixell d'"investigadors" armat d'un arsenal d'arpons explosius per "estudiar" el màxim de balenes possibles. Hi ha bonus en metàl·lic per "estudiar" diferents espècies, i un cop es transfereixen les captures al vaixell factoria, s'indiquen les hamburgueses i les llaunes de manjar de gat que ha generat la "investigació".Però compte! De tant en tant apareixeran empipadors activistes ecologistes que caldrà esquivar, perquè sinó ens poden costar calers en demandes!

No crec que agradi a la gent amb poc sentit de la ironia ni als amants de la carn de de balena, però la veritat és que el joc està molt ben presentat (bons gràfics, controls, etc.) i es força addictiu.

Per cert en una apasionant cadena de descobriments, la web del joc m'ha portat a saber que existeix un balena albina (Migaloo), i això m'ha portat a comprovar que la wikipedia té articles sobre Floquet de Neu en només 9 idiomes. Escandalós.