<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

07 de gener 2008

 

Bender Cerveser


El mateix autor del fantàstic "Star Wars Asciimation" (una animació en ASCII de la pel·lícula) ha acabat un nou projecte hiperflèntic: Un Bender de mida real, que parla i que fins i tot fa cervesa, com feia l'original a l'episodi "La ruta de todo mal/The Route of All Evil"A la xarxa es poden veure bastants Benders construïts per fans de Futurama, normalment amb un ordinador a dintre. Però aquest ja és el súmmum del friquisme.

Per exemple, per fer-lo parlar i dir frases cèlebres com "Besa mi brillante culo metálico", el tio no es talla i decideix muntar un miniordinador amb les peces d'una disquetera Commodore, usant el processador MOS 6502 de l'any 1975. Igual que el Bender original, és clar.
Pel que fa a la capacitat de fer cervesa, el cos cilíndric del robot s'adapta perfectament al dipòsit on es farà la fermentació. El millor és la ubicació de l'aixeta!
Podeu veure el procés de construcció a www.asciimation.co.nz


Comentaris:
La penya està fatal...
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici