<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

25 de maig 2007

 

Que la Força us acompanyi!


Fa 30 anys, el 25 de maig de 1977, s'estrenava STAR WARS, la pel·lícula que canviaria el cinema per sempre.
Així que des d'aquí ho celebrem amb la banda:(Per cert, feliç Dia de l'Orgull Friqui! 1 2 3 :)

Etiquetes de comentaris: , ,
05 de maig 2007

 

MiniKraken!!


No és el que jo volia, però també mola:Aquí el podeu veure amb tota la seva fúria incontrolable desfermada contra els temeraris que han gosat pertorbar el seu descans:


02 de maig 2007

 

Mmm.. Unes pastetes?
No sé si al Beato de Liebana li faria molta gràcia.

Parlant de cremar a l'infern, el nostre amic Cesc (responsable del imprescindible rafagaspop) ens ha fet arribar aquest estremidor enllaç (No apte per a invertits ni sodomites! Tan sols per als que pensin que les peres amb les pomes i les pomes amb les peres, o era al revés?).