<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

26 de febrer 2007

 

Ho necessito!Seguint en la línia Mesonychoteuthis (no confondre amb el seu germà "petit" Architeuthis), acaba de passar a ser una de les meves prioritats a la vida aconseguir aquesta joia:

Tot i que vist el seu tamany diria que pot provocar problemes en llits compartits (en l'improbable cas que un dels dos components de la parella no comparteixi una sana passió pels calamars gegants).
Més informació a www.modernsquid.com (No sabem massa cosa dels seus creadors, The Best Secret Society, perque són molt discrets i no ens deixen entrar a la seva web)Comentaris:
Quina passada!!! Menys mal que no se´ls ha acudit fer la rèplica del catxalot a escala, llavors si que seria dramàtic, sobretot pels que viuen en pisos de 30 m2 ;)
 
Una representació de la lluita a mort entre el catxalot i el calamar gegant amb models de "peluix" com aquests podria considerar-se el clímax del sa entreteniment (...de fet també una fantasia força suggerent ara que hi penso)
rafagas rules
 
Pot ésser fins i tot prou bo tenir quelcom que ompli el teu llit, si fa més d'una bona temporada que en aquest espai hi predomina la buidor del no buidar (per dir-ho d'una manera mesclísticament enfocada).
I més si té vuit braços (com a mínim).
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici