<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

02 de maig 2007

 

Mmm.. Unes pastetes?
No sé si al Beato de Liebana li faria molta gràcia.

Parlant de cremar a l'infern, el nostre amic Cesc (responsable del imprescindible rafagaspop) ens ha fet arribar aquest estremidor enllaç (No apte per a invertits ni sodomites! Tan sols per als que pensin que les peres amb les pomes i les pomes amb les peres, o era al revés?).Comentaris:
Gràcies per lo d´imprescindible... no sé si s´escau amb el contingut pop, que com tothom sap és superficial, insubstancial, intrascendent i alguns diuen que també per a nenes, encara que a la vegada certament addictiu... resteu avisats nens i nenes.

En quant als comics, què dir? Senzillament repugnants. Mai no entendré per què un no pot follar amb qui li dóna la gana? Nens i nenes, com diu la dita popular: folleu, és igual amb qui ho feu, però folleu.
 
Cesc, per l'amor de Déu! Has dit follar tres cops!! Has sumat tres punts més de pecat per cremar a l'infern, que no te pase ná!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici