<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

14 d’agost 2007

 

Have you tried turning it off and on again?Per fi, el 24 d'agost torna una de les nostres sèries preferides: The IT Crowd. (Al Channel 4 britànic, i segurament a l'eMule de casa :)

Aquests dies que estic de becari d'informàtica a l'ajuntament de Tarragona, puc assegurar-vos que moltes de les coses que surten a la sèrie passen de debò, per posar uns exemples:

  • Això de "Heu provat a apagar i tornar a engegar?", la veritat és que gran part de les vegades que ens truquen els usuaris, la cosa s'arregla sola reiniciant. Però som nosaltres, els becaris, els elegits per efectuar aquesta tasca tan complicada. No ens importa, així sortim del soterrani (com si ho fos, perquè la llum del sol no la veiem).

  • Les ultra friquis samarretes de Roy: Bé, jo vaig amb les de Star Wars de Oddica, una d'un mono astronauta i una dels Space Invaders, o sigui que deunidó.

  • Una noia fa anar Roy al seu despatx perquè el PC no va. Evidentment, està desendollat. A mi em va passar el mateix, truquen i diuen que un monitor s'apaga de tant en tant. 10 Newtons de força sobre el connector i arreglat. És que als usuaris els fa por tocar un endoll. Que no en tenen a casa seva?

  • I moltes altres coses com:
    Truquen: "No va la impressora". Hi vaig, i m'assenyala una trasto gegant. Li dic: "És que és una fotocopiadora".

Ara que hi penso, nosaltres els becaris, també som tres, dos nois i una noia (la que té més seny, evidentment). També hi ha una sala de servidors on no tothom pot entrar, però no sabem si hi ha un gòtic tancat a dins :)

Etiquetes de comentaris: , ,Comentaris:
"You do know how a button works, don't you? No, not on clothes..."
(samarreta)
Siiii, gora IT crowd. Jo també podria explicar quatre coses de la penya amb qui he de tractar a l'empresa on treballo. Que t'enviin 300 Mb per correu electrònic o que et truquin perque no els hi va un CD quan els hi has enviat un DVD és el pa de cada dia.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici