<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

06 de gener 2007

 

Han arribat els Reis!


El passat dia 25 els Reis d'Orient van fer una comanda de dues samarretes a Oddica, on tenen unes tees amb uns designs super trendis de la muerte. Una setmana després hem rebut aquest überflèntic sobre:


Noteu el revolucionari sistema "Bossa de formatge ratllat" que permet tancar-la amb una tira un cop oberta!!

Era tan guapo que feia llàstima obrir-lo, i fins avui no ens hem vist amb cor de descobrir què amagava:Ni més ni menys que:

  • 4 postals amb altres dissenys de la marca

  • 2 adhesius amb el logo

  • 2 targetes de presentació (ells en diuen tell card, per flipar)

  • 2 pins/insignies/badges amb el dibuix de les samarretes

  • 2 cartronets que no se sap ben bé què són però porten el nom de l'artista i de l'obra, el teu nom i la data i molen.

  • ah si, dues samarretes, "PING PONG PWNT" i "Sith Abandon Ship"

En definitiva, uns adorables goodies de propaganda i les samarretes que faran pujar el vostre estatus social.