<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

10 de juliol 2008

 

Oldies


Un recull de videos d'època amb aquell regustet bizarre que tant ens agrada.

  • 1901: Fabulosa prova atlètica. Uns quants gentlemen neden una primera mànega portant un barret de copa, després de la qual s'han de posar un tratge, obrir un paraigua i tornar nedant al punt de partida. M'encanta.    (via)

  • Swing, Monkey, Swing 1937: Set minuts (set!) de mones cantant i ballant jazz i swing. Què més es pot demanar?    (via)

  • 1920s: Les beceroles del paracaigudes. Segons el locutor, abans de provar-ho en un avió, volien provar-lo en un lloc "més segur". No sé si el "voluntari" era de la mateixa opinió.