<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

08 de juny 2008

 

Zeitgeist


De les moltes paraules de l'alemany que m'agraden (tenint en compte una completa ignorància de l'idioma), zeitgeist és una de les meves preferides. No només per la seva sonoritat (com és el cas de wunderbar!. Opino que qualsevol cosa qualificada amb aquesta paraula ha de ser per força molt més espectacular que una altra que sigui simplement wonderful, merveilleuxse, meravellosa o 素晴らしい), sinó també pel seu significat. Zeitgeist està formada de Zeit (temps) i Geist (esperit), i fa referència al caràcter, opinions i idees existents durant un període de la història de la humanitat. Sembla que van ser els romàntics alemanys els qui la van crear i li van donar aquest significat (Podeu consultar la wiki per saber-ne més: es, en, de).

Per a que us en feu una idea, Google recull cada any les cerques que han augmentat i disminuït més durant l'any en un apartat anomenat zeitgeist. És bastant interessant l'apartat que permet les cerques que han augmentat més l'últim mes per països. Algun resultat interessant per al mes passat:

  • Argentina: juegos del hombre araña

  • Costa Rica: planisferio (?)

  • Puerto Rico: 1: dinamicas cristianas, 2: ragnarok

  • Serbia: ljubavni kalkulator (calculadora del amor)

  • Suècia: artros (artritis, l'envelliment de la població es comença a fer sentir)Per acabar, un parell de fotos només llegerament relacionades amb el tema, però que potser resumeixen algun aspecte del meu zeitgeist actual.


Total: 16 tuppers


Total: 272 botons