<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

24 de juny 2008

 

Publicitat amb missatgeMés info aquí


Comentaris:
El dia que em pugui permetre un Bentley amb xòfer, em treuré el carnet de conduïr. Bentley forever and ever!!!

Pd: f**k Rolls
 
Ara que ho penso millor, si tinc xòfer no necessito carnet... ummm, hauré de parlar seriosament amb el papá...
 
No sé si als nens dandis de casa bona no els hi va més un descapotable Aston Martin. Sobretot comprate'l blanc, que faci joc amb les ulleres!
 
Oh no, l´Aston Martin és de nous rics o de nens frívols que van a Oxford a liar-la, gens aristogràtic... Jo insisteixo, com un Bentley blanc descapotable...
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici