<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

12 de maig 2008

 

Seven Ages of Rock
Captain Greedo, secció cultura musical, recomana fermanent la visualització de la sèrie de documentals de la BBC Seven Ages of Rock. Es tracta de set capítols (evidentment) que recorren la història de la música rock (evidentment)*:

  • The Birth Of Rock (Blues-based Rock 1963-70)

  • White Light, White Heat (Art Rock 1966-80)

  • Blank Generation (Punk 1973 - 1980)

  • Never Say Die (Heavy Metal 1970 - 1991)

  • We are the Champions (Stadium Rock 1965)

  • Left of the Dial (Alternative Rock 1980)

  • What the World is Waiting For (Brit Indie)
Cadascún d'ells es centra en les principals figures del període, i repasa els grups més influents amb entrevistes, gravacions en directe, etc. Com tots els documentals musicals, vaja...
Em sembla que l'emetien al canal 33 (dijous cap a les dotze de la nit?), però la veritat és que no sé si encara està en antena. La podeu online veure de forma força precaria, per exemple aquí, però val la pena intentar aconseguir-la d'una forma més, ejem, equina.* amb tots el matisos estilístics possibles, que ja estic sentint els crits d'indignació d'alguns puristes!