<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

02 de maig 2008

 

if numPosts==100 print "Visca!"


Aquesta és l'entrada que fa 100 a captaingreedo. Volem agrair als pocs que encara ens seguiu que de tant en tant passeu a veure si ens dignem a publicar alguna cosa nova.
Els reconeixeu tots?

Resposta:
Miś Uszatek (Osset Feluc), Stan (Monkey Island), Hypnotoad (Futurama), Príncep George (L'Escurçó Negre),Charles Montgomery Burns, Comerciant (Xenon 2), Kermit (Rana Gustavo), Arturo Benedetto Giovanni Guiseppe Pietro Archangelo Alfredo Cartoffoli de Milano, Drinky Crow (Maakies), Parasaurolophus, Rastan, El Papa Espacial (Crocodylus pontifex), Daffy Duck (Pato Lucas), Herbert (La Mazmorra) i Rantanplan (Lucky Luke)


Comentaris:
Forza Captain Greedo!!!

Ja era hora que celebréssiu alguna cosa :)
 
Todos queremos al hipnosapo
 
potser ara amb el go://flentic serà més fàcil picar l'adreça a la barra de cerca... ;-)
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici