<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

18 de maig 2008

 

Està dins...
Ha entrat. S'ha escapat. No sabem on és. Totes les batudes han sigut inútils. Quan cau la nit sentim la seva presència al nostre voltant. Muntarem guàrdia per torns, esperant el seu atac final.

Només ell sap quan durarà aquesta angoixa. Seiem i esperem, amb els ulls clavats en la foscor. Seiem i esperem.


Comentaris:
Genial la foto :)

Sobretot no li poseu menjar no sigui que es faci gran i es converteixi en:

http://www.youtube.com/watch?v=8trsDPpAI5E&feature=related

;)
 
Tindrem sort si no som nosaltres, el seu aliment. Si passem d'aquesta nit ens veiem demà!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici