<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

26 de febrer 2007

 

Ho necessito!Seguint en la línia Mesonychoteuthis (no confondre amb el seu germà "petit" Architeuthis), acaba de passar a ser una de les meves prioritats a la vida aconseguir aquesta joia:

Tot i que vist el seu tamany diria que pot provocar problemes en llits compartits (en l'improbable cas que un dels dos components de la parella no comparteixi una sana passió pels calamars gegants).
Més informació a www.modernsquid.com (No sabem massa cosa dels seus creadors, The Best Secret Society, perque són molt discrets i no ens deixen entrar a la seva web)
23 de febrer 2007

 

Kraken!


Impressionant calamar gegant que han pescat a Nova Zelanda:10 metres de llarg i 450 Kg!

Vist a la tele i al millor entre els blogs dedicats a les coses calamarils: squid.us :)

Més detalls i fotos a la notícia de la BBC.