<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

18 de desembre 2007

 

M'agrada Achewood
M'agrada Achewood. Estic enganxat a la seva tira diària i passo molta estona repassant el seu arxiu. M'és igual que hi hagi fòrums amb milers i milers d'entrades, que el seu article de la Wikipedia sigui més extens que el de molts països o que hagi sigut escollit com a còmic número 1 per la revista Time (l'opinió de la qual m'interessa molt poc en general). Fa uns mesos vaig arribar a una de les seves tires per casualitat i poc a poc m'ha anat atrapant. No crec que sigui una tira que t'enganxi a la primera, sinó que de mica en mica vas coneixent el caràcter dels personatges, les històries recurrents i el tipus d'humor que s'hi troba.Achewood: tira 27/11/2007


Tot i que és impossible de classificar o resumir, quatre dades per que us en feu una idea: el seu autor és Chris Onstad i el primera tira va aparèixer l'Octubre del 2001. No us espereu grans sagues interminables, no hi ha cap argument general, sinó petites històries que duren una desena de tires com a molt (a la web els podeu trobar com a "Story arcs"). L'humor varia des de l'escatologia a l'absurd més absolut. La llista de personatges és extensa (Ray, Roast Beef, Theodor, Philippe...) , ja els anireu coneixent si us animeu a seguir-la.Here comes a special boy!


De l'habitualment fètid món dels webcomics, Achewood és el que més m'agrada amb diferència. Us animo a que hi doneu un cop d'ull i tingueu paciència si no hi connecteu a la primera.