<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

08 de novembre 2007

 

Sodoma i Gomorra


No sé si ja coneixeu la història que us volem explicar, però el nostre amic Cesc, responsable de l'imprescindible Ráfagas, me l'ha fet arribar i no he pogut resistir la temptació d'explicar-la.
Defensor de la terra o pervertit sodomita?


Resulta que el senyor Sir Benjamin Slade (que com el seu nom indica és un aristòcrata anglès) té una "caseta" a Somerset. Hem de suposar que el bo d'en Benjamin rep visites de la seva classe i nivell social, i que aquestes visites venen amb un cotxe adient al seu estatus. Doncs que vagin molt amb compte si condueixen un Lexus blau, perquè poden ser assaltats per Ron, un dels galls d'indi que corren pels jardins de la propietat.

Això és el que va passar fa uns dies, quan l'ocell va perdre el control al veure el Lexus (color 'peacock blue') i el va atacar amb molta virulència, causant danys per valor de £4000 (5700€). La companyia d'assegurances no ho veu gaire clar.

El que m'ha fet gràcia sobre la noticia són els motius que segons Sir Benjamin van portar Ron a l'atac: segons ell, Ron és gay i va atacar el cotxe sexualment, causant-li els desperfectes per culpa de la seva fogositat. El més fort és que la teoria fabricada pel cervell de Sir Benjamin (madurat per moltes generacions de ginebra i endogàmia) és la més estesa quan es busca informació sobre el tema. Personalment m'inclinaria més cap a l'opció de que estava defensant el territori davant un competidor, però és veritat que un violador gai té molta més tirada.

Aquí trobareu més informació. Per cert, aquest mateix article conté una llista d'altres reclamacions a asseguradores on hi estan involucrats animals. Les meves preferides són:


  • "Un esquirol congelat va caure d'un arbre i va trencar el parabrises del cotxe, caient sobre el seient del copilot"

  • "Un ramat de vaques va llepar el meu cotxe, causant danys a la pintura"

  • "Una vaca va saltar sobre el meu quad"