<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

03 d’octubre 2007

 

Bones notícies


Llegeixo amb satisfacció la BBC (aquí) que es preparen nous episodis per a la tele de Wallace i GromitS'esperen per al final del 2008. Personalment, encara que la pel·lícula era excel·lent, m'agraden molt més els episodis creats per a la TV, o sigui que bravo bravissimo.

Per cert, també falta poc per als nous episodis de Futurama...


Comentaris:
si tingues temps o veuria, pk e de confessar que mai man deixat dagradar els dibuixos... es tota una cultura.
www.diariodeunaescorpio.blogspot.com
 
"The wrong Trousers" era una delícia. Combinava una atmòsferà de film noir logradíssima i trama hitchcoquiana amb delirants escenes d'humor pròpia del cinema mut. El pingüí sinistre és un dels millors personatges animats dels últims anys. Últimament s'han estovat una mica, ñec...
 
Totalment d'acord!
El pingüí amb el guant al cap fent-se passar per pollastre és absolutament mític.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici