<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

10 de setembre 2007

 

Viatjant per Costa Rica


Tot allò bo s'acaba i si és molt bo encara més ràpid. Captain Greedo ha tornat de la missió expedicionaria a l'Amèrica Central (nom en clau "vacances d'estiu"), concretament al bonic país de Costa Rica. No crec que faci falta que us recomani la visita si teniu l'ocasió, sobretot si teniu un mínim interès en la biologia, el vulcanisme, el surfeig, el submarinisme, l'arrós amb frijoles o el cultiu del cafè o les bananes. La veritat és que és un lloc increïble on encara queden llocs no colonitzats per jubilats ianquis com Monteverde o Corcovado.
Coses que es troben movent-se per allà:


  • L'autobús públic que et porta per una pista sense asfaltar es troba un camió gegantí de cara, i al intentar fer-li lloc queda encallat (i inquietantment inclinat) al costat de la carretera. Cap problema, el camió el remolca amb més o menys gràcia entre els comentaris de la població local.  • Hi ha dues línies aèries locals que viatgen en poca estona a diferents punts del país. Un d'ells és Drake Bay, una de les portes d'entrada al parc de Corcovado, on us reben les completes instal·lacions del seu aeròdrom i els seus actius operaris.  • Pel que fa al tema de creuar rius, si aneu conduint heu d'estar preparats a creuar ponts amb aquesta pinta:  • Si no disposeu de vehicle i el riu baixa crescut (cosa molt freqüent) un tractor us pot ajudar a canvi d'uns colones:    I si esteu al mig de la selva durant un diluvi, haureu de confiar en el Rambo local:Val a dir que he triat els casos més representatius i que ni molt menys és infernal moure's pel país. Els autobusos van molt bé, les carreteres acostumen a ser acceptables i els conductors no tenen un menyspreu molt elevat per la vida. Però evidentment casos com els anteriors ajuden a fer més divertit el viatge.