<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

21 de setembre 2007

 

A llegir que el món s'acaba


Per afavorir l'arrencada postestival, una petita ressenya literària que vaig enviar fa un cert temps a una llista de disrtibució ara mateix moribunda:

Segur que molts vau disfrutar durant els vostres anys mossos dels cómics dels veïns del Nord, que actualment ja són super clàssics. Deixo per a un altra ocasió comentar personatges mítics com Asterix, Lucky Luke, Spirou, etc. Jo us volia parlar més aviat dels autors que han fet que la BD torni ha estar a la davantera del cómic europeu.

  1. Lewis Trondheim: un dels impulsors juntament amb Joann Sfarr (nº 2) de "Donjon" (La mazmorra), un dels projectes amb més èxit dels últims anys. Es tracta d'una saga que revisa amb moltíssima ironia les històries fantàstiques de bàrbars, espases màgiques i masmorres. Consta de tres línies principals (en principi amb 100 números cadascuna) i altres línies paral·leles, i hi han col·laborat en algun o altre àlbum tots els components d'aquesta llista i altres dibuixants. Absolutament imprescindible.
    Trondheim també és conegut per la sèrie "Lapinot", les històries quotidianes d'un conill hipocondríac i els seus amics, reflex de la societat franxute actual.


  2. Joann Sfarr: A part de la col·laboració a "La Mazmorra" que ja hem comentat, el seu dibuix característic es pot seguir en moltes altres sèries ("El gato del rabino", "Profesor Bell" (boníssim)) o àlbums independents "Pascin", "Paris Londres",...


  3. Manu Larcenet: la nova joia del cómic francès, conegut sobretot per "Los combates cotidianos", on explica la història i preocupacions d'un jove fotògraf que es trasllada a viure al camp. Molt recomanables.


  4. Christophe Blain: un dels meus preferits. El seu dibuix clar i precís és molt característic. La seva sèrie més important traduida aquí és "Isaac el pirata". Us obligo a que els llegiu.


Una característica comuna a tots ells és l'obscena freqüència de publicació que tenen, cosa que fa que hi hagi molts títols seus a la llibreria, o sigui que a veure si us animeu a fullejar-ne algun!

Etiquetes de comentaris: , , , ,