<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

11 de juny 2007

 

Graffitis a gran escala a Barcelona
L'altre dia, el col·lectiu Graffiti Research Lab va fer una demostració a diferents llocs del centre de Barcelona del seu flèntic sistema de fer graffitis sobre edificis amb un làser. El sistema involucra una bici, projectors i jaitek diversa, i es va poder veure sobre les parets del MACBA, el Corte Inglés, un Starbucks del carrer Pelai,... aquí van apareixer els primers problemes. Fi de festa amb la guàrdia urbana!+ info aquí
Fotos aquí


Comentaris:
IM-PRESSIONANT

Ja se sap que la Guàrdia Urbana està al servei dels ciutadans... el graffiti de PIG senyalant el cotxe de patrulla és un testimoni de com els apreciem. Fuck Police!!!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici