<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

06 d’abril 2007

 

Maakies
Contràriament al que pugui semblar veient els continguts habituals del nostre blog, els membres de Captain Greedo tenim cultura i ens apassionen les arts nobles. Avui parlarem d'alta literatura.

Ho direm sense embuts: Tony Millionaire ocupa un dels llocs més alts dins del panteó del còmic actual. D'aquí uns anys, quan els enteradillos de la cultura pop siguin erudits respectats i facin estudis sobre el còmic underground americà de principis del segle XXI, Millionaire tindrà com a mínim dos o tres capítols.

El seu treball més conegut és la tira Maakies. Hi podem seguir les desventures d'Uncle Gabby i Drinky Crow, ambientades en un ambient mariner del segle XVIII, amb un humor negríssim, escatologia a tutiplen (però de la que fa gràcia) i un fons existencialista. Alcoholisme, batalles navals, i molt freqüentment el suïcidi d'un dels protagonistes són ingredients habituals d'històries dibuixades amb el traç detallista i pictòric de la ploma de Millionaire. S'espera el quart volum recopilatori per al proper mes de maig (publicat per Fantagraphics, com la majoria dels seus treballs).

Una altra de les seves obres és Sock Monkey, on la sang i l'alcohol donen pas al realisme màgic de les històries de la versió "infantil" dels personatges de Maakies. L'any passat va publicar la novel·la gràfica Billy Hazelnuts, també imprescindible.
Si no coneixeu el seu treball, visiteu la seva web oficial per llegir algunes de les tires i pàgines que hi ha penjades.

Recentment, les aventures de Maakies han sigut trasllades a la petita pantalla i s'han elaborat uns quants capítols pilots del que es pretén que sigui una sèrie d'animació (El responsable de l'adaptació és Eric Kaplan, guionista d'alguns capítols de Futurama). S'estrenarà en una cadena ianqui el 13 de Maig, però podeu veure un petit avançament aquí. Esperem que la sèrie conservi com a mínim l'esperit de les tires, perque el que segur que no conservarà serà el traç dels originals.Comentaris:
"quan els enteradillos de la cultura pop siguin erudits respectats"

Vols dir que això passarà mai? ;)

Salut,
Cesc Ráfagas
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici