<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

25 de març 2007

 

RatomaniaDesprés d'una temporada d'inactivitat publicadora, què millor que un post de gust dubtós...
Instructables és una pàgina molt currada de tutorials pas a pas, on la gent hi penja els passos per a muntar múltiples andròmines de dificultat i utilitat variable. Explorant els diferents tutorials, hem trobat aquesta joia:
Un tutorial en 27 pasos de com dissecar un ratolí. El podeu veure aquí ( Cuidadín que conté algunes imatges només aptes per a exestudiants de biologia o gent amb sensibilitat similar). La veritat és que la tècnica de la perpetradora (respon al nom de canida) és admirable, i no es pot negar que intenta fer les explicacions el màxim d'entenedores possibles (Ja té alguns alumnes avantatjats).

El problema és que la noia es va començar a animar i va afegir nous tutorials:Rata amb LEDs als ulls ( Ídem)

Ratolí-ànec ( Ídem)
(Si voleu veure la foto, haureu de visitar el link, aquest blog té una reputació que mantenir)

En fi, cadascú pot ocupar el temps com més li plagui.