<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

19 de gener 2007

 

Demà, m'afaitaràs!


Aquests dies estan fent el superflipat anunci de la nova Gillette Fusion (Senyor Gillette, publicitat gratis a un blog d'audiència mundial! Ens en deveu una!)

En resum: un helicòpter supersecret arriba a una base supersecreta al mig d'un desert (supersecret; en endavant, considerar tot com a supersecret). En baixen dos científics (si porten bata són científics) òptimament afaitats, amb sengles maletes platejades. Després d'identificar-se amb un escàner de mà i cara, senten l'obligada cançoneta "Access granted" i entren a una mastodòntica sala circular on, sota la mirada d'altres científics (més bates) i buròcrates (corbates), combinaran els continguts de les seves maletes (un pot de color taronja i un de color blau. Com no sel's ha acudit això als de la competència?) per crear la nova meravella d'EL MILLOOOOR PEER A L'HOOOOME!!.

Mentre introdueixen el contingut dels pots a la màquina, la veu en off diu: "Presentem... el miracle de la fusió, una tecnologia revolucionària...", i l'espectador ingenu pensa: "Per fi! han aconseguit la fusió freda! ... ah no, és un anunci de maquinetes d'afaitar."

El podeu veure aquí.

-I a mi què?? És que no tenim prou anuncis a la tele que n'hem d'aguantar a Captain Greedo, el nostre entreteniment preferit??

D'acord, el fet és que la maquineta en qüestió té l'escandalosa quantitat de 5 (cinc) fulles, i una més per a "zones delicades". Deixarem de banda l'evident inutilitat i despesa innecessària de la versió amb piles que vibra. El nombre creixent de fulles en les maquinetes d'afaitar ha estat tema de mofa als blogs especialment des que va sortir aquest article a economist.com (de pagament). La cosa és que seguint una mena de llei de Moore per a les maquinetes d'afaitar, l'article fa la predicció que si segueixen la tendència tindran 14 fulles l'any 2100, o si se segueix una corba hiperbòlica, el 2015 es produeix la singularitat i el nombre de fulles és infinit :)

Wikipedia: Technological singularity


Comentaris:
Molt bo samnmax!! És exactament el que vaig pensar quan vaig veure l'anunci: "Osti una màquina d'afeitar que va amb energia de la fusió nuclear!!" Quina manera de prendre el pèl (mai millor dit).

Però el més bo de tot és la simulació de la dermis... amb la mach3 no es poden tallar bé els pèls... però amb la nova super-5 o com es digui la pell queda super-mega-plana i els pèls es tallen arran... XD XD XD
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici