<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

23 de juny 2006

 

All glory to Futurama!!Finalment s'ha confirmat el retorn de la superflèntica sèrie Futurama. S'estan gravant 13 nous capítols que no s'emetran fins al 2008. Qui pugui resistir dos anys d'espera podrà disfrutar d'un dels tótems de la cultura giqui. Zoidberg forever!
Vist a Slashdot 

Uops


El Periódico de Catalunya, edició Online en català, divendres 23 de Juny del 2006 a les 9:15 hores

05 de juny 2006

 

Fame


Bueno, bueno, aquest document té tela. Demanem perdó per endavant pel dubtós gust d'aquest post i del video que inclou. Però creiem que és necessari mobilitzar la societat contra els programes rollo OT i companyia que han proliferat últimament. La Fox ianqui perpetra el programa "So you think you can dance", que ja podeu imaginar-vos de que va. Com en tots els programes d'aquest pal, els càstings són una magnífica oportunitat per comprovar que la gent té molta il·lusió i molt poca vergonya. Però lo d'aquesta xiqueta és espectacular, no contenta en oferir una coreografia totalment punible, acaba la seva actuació d'una manera...com ho diria... poc elegant. En fin, lo siento, debes abandonar la academia.Veure video a YouTube

I ja que estem moralment reprobables, un clàssic: Chechuuu, á un derrape!!