<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

05 de juny 2006

 

Fame


Bueno, bueno, aquest document té tela. Demanem perdó per endavant pel dubtós gust d'aquest post i del video que inclou. Però creiem que és necessari mobilitzar la societat contra els programes rollo OT i companyia que han proliferat últimament. La Fox ianqui perpetra el programa "So you think you can dance", que ja podeu imaginar-vos de que va. Com en tots els programes d'aquest pal, els càstings són una magnífica oportunitat per comprovar que la gent té molta il·lusió i molt poca vergonya. Però lo d'aquesta xiqueta és espectacular, no contenta en oferir una coreografia totalment punible, acaba la seva actuació d'una manera...com ho diria... poc elegant. En fin, lo siento, debes abandonar la academia.Veure video a YouTube

I ja que estem moralment reprobables, un clàssic: Chechuuu, á un derrape!!


Comentaris:
HAAAAAAAAHaaaaaaaaaaa

Mola el primer que li diu el tio de la dreta:

Angela, I don't wanna be mean to you, you've just been sick, for goodness sake!
And you weren't even watching yourself, I was!


I el de la gorra que es pixa... que bo!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici