<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

30 de desembre 2006

 

Viva la fiesta!


Demà a la nit torna a tocar xerinola o sigui que ja ho sabeu, feu com els Pogues:


I am Francisco Vasquez Garcia
I am welcome to Almeria
We have sin gas and con leche
We have fiesta and feria
We have the song of the chochona
We have brandy and half corona
And Leonardo and his accordione
And Kalamari and macarroni

Come all you rambling boys of pleasure
And ladies of easy leisure
We must say Adiós! until we see
Almeria once again
...Comentaris:
Bon any nou Captain Greedo! El felicito per l´elecció d´aquest impagable videoclip dels Pogues, que sempre ve de gust tornar a veure...
Encara no entenc com no se li ha ocorregut a algun lumbreras de l´ajuntament promocionar la ciutat amb la imatge del Shaun MacGowan i la Casa Batlló al darrera ;)
 
Bon any nou rafagas-cesc! Estic segur que molts dels components de les rareses que descobreixes al teu blog es tajen tant o més que els pogues, però són prou llestos per no gravar-ho en un videoclip i així poden mantenir la reputació de moderns i sensibles. Ens veiem aviat!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici