<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

05 de novembre 2006

 

Ressenya: Table Football Game


Ha arribat a les nostres mans l'última meravella del mini-entreteniment, el mini-futbolí Table Football Game. Ditribuida per la prestigiosa Lesser & Pavey Ltd. del Regne Unit, sembla destinat a convertir-se en un referent lúdico-liliputenc.
Què conté:

  • Dues pilotes metàl·liques (propietats ferromagnètiques comprovades)

  • 10 fitxes de puntuació per al marcador (5 per a cada equip)

  • Un magnífic taulell de joc elaborat amb fusta de primera qualitat, amb una disposició tàctica 1-4-2


Els acabats són molt destacables: jugadors ben tornejats, terreny de joc de feltre verd, porteries metàl·liques. La jugabilitat és elevada, les barres dels jugadors llisquen correctament (no requereixen greixat addicional) i la pilota circula amb facilitat. Evidentment, les dimensions exigeixen un joc més aviat tècnic, no són molt recomables les habituals jugades basades en la potència dels seus homòlegs de bar.
Hores de diversió

Un parell de contres: en alguns punts, la pilota no és accessible per cap jugador, cosa que obliga a moure el terreny de joc. El recipient que recull les pilotes que entren a porteria no evita que en molts casos aquestes surtin disparades cap a fora, normalment a sota un sofà o un armari.

Aquests petits peròs no disminueixen la bona impressió global que ens ha fet.
Comentaris:
Un d´aquests futbolins no aniria gens malament a la feina, almenys no hi hauria lessionats ;)
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici