<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

06 d’octubre 2006

 

De la ciència i l'artRecentment s'han atorgat els Ig nobels d'aquest any. Els Ig nobels són uns premis paral·lels als Nobel que premien investigacions que "primer fan riure i després pensar". Estan organitzats per la revista Annals of Improbable Research i premien estudis i investigadors com per exemple:
  • Entrenar coloms per discriminar quadres de Picasso i Monet (Psicologia, 1995)

  • Calcular la pressió que s'exerceix dins d'un pingüí, publicat a l'article Pressures Produced When Penguins Poo -- Calculations on Avian Defecation (Dinàmica de fluids, 2005)

  • Inoue Daisuke, l'inventor del karaoke (Pau, 2004)

  • Eduardo Segura (tarragoní, per cert), l'inventor de la rentadora per a gossos i gats (Higiene, 2002)Podeu trobar la llista completa a la Wikipedia i a la pàgina oficial. Aquest any han resultat guanyadors un repelent d'adolescents i investigacions sobre els espaguetis i els mals de cap dels ocells. No cal dir que captaingreedo aprova totalment aquest tipus d'investigacions i els premis que els recolzen.


Des de l'article dels Ig nobels i seguint una cadena d'articles de la Wiki, he arribat a una joia: el Museu de Mal Art (MOBA). Conté un espectacular fons d'obra pictòrica d'un gust que podríem definir com a dubtós. Doneu un tomb per la seva col·lecció perque algunes d'elles són impresionants. Com a mostra, la joia de la seva col·lecció, Lucy in the Field with Flowers: