<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

21 de setembre 2006

 

SuperfotoEl senyor Thierry Legault ha fet una foto macroimpressionant: el trànsit de la ISS i l'Atlantis per davant del sol. Feu clic aquí per a veure la imatge en alta resolució (JPEG 2580 x 2580).


(Vist a Tinselman)

Actualització: Molina!! Cuando tu vas yo vuelvo. El rei del temps: super superman...

Ben vist samnmax.


Comentaris:
He he... t'has avançat al Tomàs Molina, que ahir al migdia ho va ensenyar, amb aquell entusiasme i il·lusió que hi posa ell.
 
Això del Super-superman ve a tomb perquè el nostre amic Molina va aparèixer, si no recordo malament, a un especial de cap d'any de TV3 o el 33 emulant el Bosé amb aquesta cançó. Caldria recuperar aquest vídeo... 3alacarta?


(Es que sinó la penya no sabrà què té a veure això amb el Molina)

Good work, Talbot one!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici