<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

04 de setembre 2006

 

El caçador caçat


Per sort, els blogs de blogger no caduquen al cap d'un temps si no hi escrius res i permet buits com el que ha sofert aquest durant les vacances. En fi, a veure si torna a arrancar el frnètic ritme de publicació que portavem fins ara!


Per fer més agradable el retorn de les vacances, una breu nota luctuosa: s'ha mort el Caçador de cocodrils, Steve Irwin. (Referències: The Courier Mail, The Guardian)
Personalment, el trobava una mica odiós i estressant, però he de reconeixer que ha tingut una mort força friqui: mentre filmava un documental ha sigut atacat per una rajada, que li ha clavat l'agulló al pit. Ouch!

(Vist a Slashdot)