<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

20 de setembre 2006

 

CartoPer contrarestar l'extrema frivolitat dels últims articles i per demostrar que els components de la Captaingreedo crew tenen vida real, un recull de recursos relacionats amb un dels temes amb el qual estic més relacionat professionalment, la cartografia:

Cartografia activista

Exemples de com usar la cartografia per a la lluita contra el sistema (música radical de fons). La NYC Guide to War Profiters, o com fer un tour per la ciutat dels gratacels visitant els vultúrids que treuen profit de la guerra a l'Iraq. Podeu descarregar-vos les dues parts del mapa aquí (787 Kb PNG) i aquí (681 Kb PNG).


Una iniciativa per concienciar sobre l'abast de la guerra bruta contra el terrorisme: el mapa de les rutes seguides pels avions de la CIA que transporten presoners per a ser interrogats (+ info i imatge amb resolució més gran aquí). Forma part d'un projecte de Trevor Paglen i John Emerson (aquest últim té projectes molt interessants relacionats amb la cartografia) per al colectiu Clockshop.


Cartografia social

Es poden trobar centenars d'exemples de cartografia aplicada a la divulgació en temes socials. M'han agradat especialment The Tobacco Atlas Online, de presentació tradicional però amb una gran quantitat de dades i The Social Watch Map, una apliació flash amb dades de població i índexs de pobresa presentades de forma molt entenedora. Tot i que es tracti estrictament de cartografia, és molt recomanable visitar Gapminder:


Gapminder is a non-profit venture for development and provision of free software that visualise human development.


Si el seu objectiu es transmetre idees a través de les diferents presentacions, ho aconsegueixen de forma espectacular. Doneu un cop d'ull a les diferents presentacions sobre salut, pobresa, evolució de la població, etc.


Cartografia de la ciència

Überflèntica exposició a NY : "Places & Spaces: Mapping Science". Per als que no ens podem permetre anar-hi, la seva web ofereix tots els mapes que s'hi mostren. Tots ells tenen interès per als que els agradin els mapes, però a mi m'han agradat especialment els mapes conceptuals que mostren relacions existents entre àrees de la ciència o publicacions científiques. Podeu xafardejar per la galeria de mapes.


Cartografia de la incultura

Fool's World Map, força divertit, mireu l'historial de modificacions per obtenir el mapa final.