<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

20 de juliol 2006

 

Google Earth mola i els xinesos tambéA aquestes alçades segur que deveu conèixer el programa Google Earth. Per als que no sapigueu de què va, és un programa gratuït que permet accedir a un model virtual de la Terra en 3D amb una cobertura global d'imatges de satèl·lit (Podeu descarregar-lo aquí. Feu-ho, passareu una bona estona!).

Evidentment hi ha una comunitat d'usuaris gigantoenorme que navega per tots els racons del planeta virtual a veure què hi troba. Una de les últimes perles que s'han trobat és aquesta. Resulta que els xinesos passen de models digitals 3D i coses d'aquestes i tenen unes instal·lacions (base militar?) al nord de la Xina on hi ha una maqueta enorme (0,9 x 0,7 Km) en relleu d'una àrea de territori muntanyós (cliqueu el primer enllaç per veure-ho. Atenció! Heu de tenir instal·lat el Google Earth per veure alguna cosa). La maqueta és impresionant, feu zoom per veure el detall que té.
Al cap de poc algú va trobar la zona real a la que correspon la maqueta. Es tracta d'una zona ocupada per Xina però reclamada per la Índia (segon enllaç). L'ambient a la zona sembla una mica caldejat, ja que es veuen bunkers i trinxeres. Al principi no s'aprecia molt bé que sigui la mateixa àrea, però algú ha fet un overlay a partir d'una captura de la maqueta (tercer enllaç). Si l'activeu i desactiveu veureu que és increïblement exacta.
Bueno, espero que us aclariu amb els links. La història, a part de ser superflèntica suposo que encetarà un debat sobre els perills apocalíptics de l'accés a la informació espacial.
Enllaços de la historieta (Atenció! Heu de tenir instal·lat el Google Earth per veure alguna cosa):


  1. Localització de la supermaqueta al nord de la Xina

  2. Localització de l'àrea real al nord del l'Índia

  3. Overlay de la maqueta sobre l'àrea real


(Vist a Google Earth Blog)Comentaris:
Encara més paranoies militars de la Xina aquí
 
Hi ha gent que troba de tot al Google Earth: http://www.20minutos.es/noticia/112687/0/Google/muestra/helicoptero/
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici