<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

12 de juliol 2006

 

De tot un pocS'ha acabat el mundial i la gent nota una buidor interior que l'empeny a comportar-se frívolament, ajudant-se de les possibilitats de difusió que ofereix internet. Vegem-ne uns exemples:  • Parlant del mundial, els que encara flipin amb el cop de cap de Zidane a Materazzi el poden repetir tants cops com vulguin aquí (Via Things you won't see everyday)


  • Heu d'enviar una "advertència" a algú? Perque no aquest cap de cavall de peluix inspirat en la mítica escena d'El padrino? Informeu-vos-en aquí (També tenen rèpliques molt xules de parafernalia starwarsica)(Via No puedo creer que lo hayan inventado)


  • Un grup d'il·luminats es proposen canviar l'òrbita de la Terra amb un salt simultani de 600 milions de persones el pròxim dia 20 de Juliol (l'hora que correspon a la nostra zona horaria són les 12:39:13). Segons la seva web oficial, 591 milions de persones ja s'han registrat per al gran salt. Tot i que a primer cop d'ull les conseqüències poden semblar hecatòmbriques, segons els inpulsors, el canvi d'òrbita permetrà aturar el canvi climàtic, allargar les hores de dia i homogenitzar el clima. En fin...