<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

21 de maig 2006

 

Gwigle


Gwigle és un joc interessant: consisteix en endevinar què s'ha buscat a google a partir dels resultats. Comença bastant facilet, però cada cop és més xungo. Nosaltres hem hagut de fer trampa a les preguntes 2.2 i 2.4 2.5 (fer trampa vol dir que hem hagut de fer una atac de força bruta a un hash MD5, ja que l'URL de la següent pregunta conté un hash de la resposta; per qui sàpiga què volem dir).

També hi ha la versió amb imatges, és a dir, veus les imatges resultat de buscar alguna cosa i has de contestar que s'ha buscat. En aquest es pot fer trampa més fàcilment, per això.


Comentaris:
Que xungo! He arribat al nivell 2.5, però d'aquí ja no passo (sense fer trampes).

No sabia que es poguessin fer tantes coses amb el Google. He, he!
 
De fet no era la 2.4 la que hem fet trampa, sinó la 2.5.

@gerard:
La resposta es el plural en anglès, d'allò que esteu fent amb l'OGRE.
La 2.6 és l'última, t'agradarà, és de mates :)
 
He, he! Al cap d'una estona he pogut fer la 2.5. Seleccionant el text en japonès i fent la traducció a l'inrevés...
Ara estic amb l'última però no me'n surto.
La del fleming cannon és molt bona! XD
 
Ja està! Google can make sense of things that don't usually make sense at all.
 
Jo estic a la 1.9... A veure si amb una mica de temps ho trec..
 
Esto que coño es? Donde estan las pajarracas? Y en catalan? "0" buen rollo eh! Viva el Fary!
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici