<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

23 de març 2006

 

Volando voy...La UE ha publicat la llista de les 96 companyies que tenen prohibit volar dins dels seus límits. La llista està formada exclusivament per companyies africanes i asiàtiques, amb una sorprenent abundància de companyies de la República Democràtica del Congo (51!!). La veritat és que l'espai aeri de la RDC deu fer una mica de por. Molen alguns noms pintorescos com Wimbi Diri Airways, Air Rum (juajua) o Uhuru Airlines. Personalment, la que més agrada a Captain Greedo és Galaxy Corporation. Però tranquils, si teniu bitllets amb Air Bangladesh o Buraq air, aquestes si que poden volar per la UE amb restriccions!
Per cert, visitant la pàgina de les linies aerees nord-coreanes i la pàgina oficial d'aquest acollidor país he trobat aquest video de promoció. A veure si algú s'anima i ens explica com li ha anat!