<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

15 de març 2006

 

La primavera la sang altera...


... i si no que li diguin al micos rhesus de la ciutat xinesa de Guiyang. Es veu que degut a la falta de femelles, els micos mascles estan una mica alterats i s'han tornat una mica violents. L'any passat van atacar 505 visitants, van destruir mobiliari i desestabilitzar l'ecosistema. Un drama, vaja. Podeu veure més escabrosos detalls aquí (en) i aquí (ca).


Esfereïdores imatges de la fúria simiesca
contra una innocent cabina de telèfon.
Font:ChinaDaily


Aquesta notícia ens ha recordat aquell mític titular que va aparèixer fa uns sis anys:
Les granotes mascle de Dorset copulen amb nans de jardí, per la manca de femelles
Una brutal demostració dels perills de trencar el fràgil equilibri natural! (+info)


Comentaris:
Segons la notícia de les granotes, les molt sortides també intentaven la còpula amb peixos de peixera i amb les botes de goma que portava un tio.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici