<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

06 de març 2006

 

Flushed AwayNo, els responsables del blog no estaven morts ni incapacitats, simplement s'han hagut de dedicar a ...mmm ... altres assumptes.

Una bona noticia per als amants de l'animació (ja sé que fa mil anys que se sap i que aquest post estarà superdesfasat, però sóc una mica lent, que hi vols fer). El "gigante de la animación" Dreamworks i la supercanyera Aardman Studios (siusplau visiteu la seva web, de les més bones que he vist. Imprescindible!) están preparant una nova pel·lícula. Flushed Away (de traducció semiimpossible, seria un "Tirats pel wàter" o "Tirats de la cadena"), explica la història de dos rates que viuen en un pis de la zona pija de Londres i que per via wateril van a parar a les clavegueres de la city. He de confesar que aquest argument amb tocs escatològics (rates, wcs, calvegueres,...) té pinta de ser força divertit, i més venint de les ments de la Aardman. El que inquieta una mica a les tropes de Cpt. Greedo és el canvi de tècnica que suposa passar de l'animació amb plastilina a la digital, tot i que s'estigui venent la pel·li com una barreja entre les dues. Esperarem a tenir més dades per donar la nostra totalment prescindible opinió.

Flushed Away: pels impacients, el trailer
Aardman Studios: Flentic man!

P.d. Ja que parlem de cine, razzie al pitjor actor per Hayden Christensen jua jua. Don't uderestimate the power of the Dark Side!


Comentaris:
M'encaten les pelìcules d'animació i penso que ja era hora que dediquessin una película a les rates i la seva vida al calvagueram. Andavant rates!!!!

Mercurito
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici