<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

18 de febrer 2006

 

Sam & Max are back!


Bones notícies per als fans del duo canino-lagomorf creat per Steve Purcell. Després de la sonada i aberrant cancel·lació per part de Lucasarts de la seqüela Sam & Max 2: Freelance Police, s'ha confirmat el desenvolupament d'un nou joc per part de Telltale Games. Més informació aquí.


Sam & Max

A més, en aquesta mateixa web podeu trobar una nova aventura dels nostres herois en un format de còmic-web molt interessant: primera pàgina - darrera pàgina (L'autor va afegint pàgines regularment)

Per als que no coneguin aquest parell, Sam i Max són dos personatges de còmic que van aparèixer per primer cop el 1987. Segurament molts de vosaltres els coneixeu pel fantàstic joc d'ordinador en forma d'aventura gràfica Sam & Max: Hit the road, produït per Lucasarts el 1993.