<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

24 de febrer 2006

 

Pandèmia al canto!


El cabró de fong
Aquests dies es parla molt de la grip plumífera i del perill potencial que suposa. Però al mateix temps s'està extenent un pandèmia que deixa en ridícul al H5N1 i companyia. Es tracta d'una infecció fúngica, la Chytridiomicosis, causada pel fong Batrachochytrium dendrobatidis que està aniquilant famílies senceres de granotes i altres amfíbis. Alguns estudis el fan culpable en part de la desaparició del 30% d'espècies de granotes durant els últims 15 anys! (per als d'esperit científic, articles al PubMed). Segur que no se li dedicaran tants esforços com a la grip aviar però hi ha molta penya que ho desitjaria:
  • La rana Gustavo
  • Jabba el Hutt
  • La mascota del rentaplats Froggy
  • Crazy frog
  • El Saab Toad, un model de cotxe (Saab "sapo" jeje)
  • Sapo, un dels dolents de X-men
  • Tots els alienígenes d'aspecte amfíbic de les pel·lícules de sèrie B


Comentaris:
Jo crec que també hi hauria d'haver un recordatori per les granotes del Budweiser entre d'altres i també per a la granota en que es va convertir el capità de les forces especials d'atac (recordeu l'intent de canvi de cos a Namek,Bola de Drac Z, frustrat pel llançament d'una granota que va interferir entre el raig metamòrfic i el seu destí).

Per cert, tan de bo el Jar-Jar Binks tingui gens de granota. Quin gran bé es faria a la humanitat...
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici