<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d6731090629841357909', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

28 de febrer 2006

 

P P P P P, P P P P P do the PinguContinuant amb el tema del Pingu, en consultar la Wikipedia per saber-ne l'origen (resulta que és de Suïssa), ens trobem amb el següent:
In 1989, David Hasselhoff released (in Switzerland only) the single "Pingu Dance", a rap song based on the Pingu shorts and featuring a number of samples of Pinguish.
Un moment. A veure si ho hem entés bé. David Hasselhoff vigilante-de-la-playa? David Hasselhoff - Michael Knight, de la "Fundación para la Ley y el Orden"? No pot ser.
Desgraciadament, és cert. El títol del post és part de la lletra d'aquesta cançó. Pobre Pingu...

Es veu que el tio, a part de ser un actor patata, té una carrera musical i tot. Podeu comprovar-ho a la seva web o, si sou prou masoquistes, baixar-vos alguna cançó d'aqui. Però per a veritable mostra del seu talent, us recomanem aquest impressionant video. (Es recomana inhibidor d'arcades) Si preferiu estalviar-vos el disgust, podeu llegir el divertit comentari que en fan aquí.Comentaris:
JUA JUAAAAA JUAAAA JUAA
Fucking Hasselhoff. Aquesta web dóna pistes sobre com algu com aquest tio pot tenir els collons de fer aquests videos!
 
Brrrrrrrrr!
Pensava que ho resistiria, però aquest vídeo de debò fa venir arcades. És penós.
 
Publica un comentari a l'entrada<< Inici