<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

23 de febrer 2006

 

AYBABTU


Després d'alguns comentaris que qüestionaven la virilitat de l'osset Feluc si se l'enfrontava amb el no menys mític Pingu, vaig visitar un parell de webs relacionades amb l'esfenicídid plastinomorf (no us perdeu la web oficial, brutal!). Una de les múltiples pàgines de fans seus que vaig visitar és aquesta. A part d'un disseny espantós i un entusiasme extraexpansiu pel pingüí en qüestió (no cal dir que la pàgina és japo), el que m'ha cridat l'atenció és l'existència de diversos exemples d'engrish en els seus textos.

Per als no iniciats: es coneix com a engrish les traduccions a l'anglès (normalment del xinès o japonès) diguem-ne... poc afortunades. Ja sé que no està bé riure's dels esforços d'altres cultures per aprendre una llengua ( i menys amb alfabets i sistemes lingüístics diferents), però que carai, alguns són francament divertits. La bíblia de l'engrish és sens dubte engrish dot com, hi podeu trobar centenars d'exemples classificats per temàtica i si mai trobeu algunes instruccions d'algun aparatet que hagueu comprat als xinos les podeu enviar.

Un dels exemples d'engrish que ha pujat al panteó del Frikisme és AYBABTU, inicials de la "frase":
"All your base are belong to us"

Forma part de la presentació absolutament delirant del joc Zero Wing, aparegut el 1989 i perpetrat per Toaplan (diria que era per a la Mega Drive).
No cal tenir el Proficiency per comprovar que la frase atempta contra la gramàtica, la teologia i la geometria (Ignatius J. Reilly dixit). La frase va tenir un enorme èxit fins a convertit-se en un clàssic friqui per excel·lència: ha aparegut en múltiples sèries, còmics, etc.

  • AYBABTU té fins i tot una entrada a la Wiquipèdia
  • Aquí teniu el video complet de la presentació (MOLT recomanable, sobretot amb so!)


For great justice!