<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

13 d’abril 2006

 

Visca els motors de cerca!!


Atenció al resultat obtingut al buscar "arc map join null values" a la pàgina de suport d'ESRI (el Microsoft del GIS):Evidentment, la cerca proposada no retorna cap resultat. I el bo de John Bull tampoc té res a veure amb la informació geogràfica.
10 d’abril 2006

 

10240x3072


Que bé s'ho passen aquests de la universitat de Virginia, creen pantalles enormes ajuntant monitors LCD normals, i de pas fan unes partidetes al Quake III.Més aquí i aquí.07 d’abril 2006

 

Stultorum infinitum est numerus
Es veu que a Baikonur van força curts de pasta, i els de l'Agència Federal Espacial Russa
busquen fonts de finançament alternatives. Després de portar turistes pijos aburrits a donar un vol per l'espai, ara han muntat un numeret amb una empresa de material de golf. La gràcia està en que un astronauta fara un llançament d'una bola de golf especial (feta d'escandi!) des de l'estació espacial internacional. Jaja quina gràcia. Calculen que estarà donant tombs a la terra durant quatre anys. La idea ja és estúpida de per si, però a més sembla que pot ser perillós. Si la bimba es manté al mateix pla que la ISS, quan doni el tomb... kabum! Probablement les possibilitats són mínimes, però seria un final curiós per a la ISS.

Des d'aquí es pot veure on són els diferents satèlits, estacions i altra ferralla espacial que ens sobrevola (mola la versió 3D)03 d’abril 2006

 

Video variety


Actualitzat per Captian Greedo
Brutal video subtitulat sobre els coneixements de geografia dels ianquis a Disculpen las molestias (via canalbaridana)

Superflentic! Pop canviant de color. A metamorfosearse!
Els Simpson en la vida real:
Granota viva levitant en un imant de 16 Tesla:
Més dades aqui.